REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin, (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym za pośrednictwem serwisu Facebook, (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest LEMA 3D z siedzibą przy ul. Lipowej 4D, 30-701 Kraków.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18.10 – 31.10.22r. w serwisie Facebook: (dalej: „Serwis” lub „Facebook”), za pośrednictwem postu zamieszczonego w Serwisie (dalej: „Post konkursowy”). Celem Konkursu jest promowanie marki CYKCYK.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do nagrody.
 6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2. Zasady Uczestnictwa:

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby niepełnoletnie pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w Serwisie. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
 4. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora.
 5. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych. Przekazanie takich danych jest niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu do zakończenia procedur reklamacyjnych.
 5. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane dodatkowo przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

§ 4. Zadanie Konkursowe:

 1. Zadanie konkursowe polega na zaobserwowaniu profilu i napisaniu komentarza pod postem konkursowym, w którym zostanie udzielona odpowiedź na pytanie: W jaki sposób spędzasz jesiennie wieczory. (dalej: „Zgłoszenie konkursowe”).
 2. Zgłoszenia konkursowe należy opublikować w formie komentarza pod Postem konkursowym w Serwisie Facebook na profilu marki ONLYPET pod adresem: https://www.facebook.com/CYKCYK-112454424217129

§ 5. Wybór Zwycięzcy:

 1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze 3 (słownie: trzy), najciekawsze zgłoszenie konkursowe, które będzie uprawnione do otrzymania nagrody przez zgłaszającego je Uczestnika (dalej: „Zwycięzca Konkursu”).
 2. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku nie podania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej, bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej, skontaktuje się z inną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie, bądź zdecyduje o przepadku nagrody.

§ 6. Nagrody:

 1. Nagrodą w Konkursie jest Spersonalizowana układanka o wartości 49,99 zł.
 2. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
 3. Do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§ 7. Wydanie Nagród:

 1. O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu wydania Nagrody, Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie Facebook. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
 2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, zażąda od Zwycięzcy Konkursu podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż
  adres zamieszkania).

§ 8. Postępowanie Reklamacyjne:

 1. Reklamacje dotyczące Konkursów można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pisemnie na adres mailowy: konkurs@cykcyk.com
 2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 9. Postanowienia Końcowe:

 1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.cykcyk.com , w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

Kraków, dnia 18.10.2021r.
Organizator: Lema 3D